Biblioteka Aktywnego Studenta

StartProjektyBiblioteka Aktywnego Studenta
Rozwiń

Poniższy zbiór publikacji udostępniany jest przez autorów nieodpłatnie z ich stron internetowych. Masz pomysł na dodanie publikacji? Wyślij do nas mail na remedium@gumed.edu.pl

Działaj w swoim otoczeniu!

Jak lokalnie budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie. (2,64 MB)
Jak_lokalnie_budowac_dobro_wspolne._Poradnik.jpg
Poradnik powstał na bazie doświadczeń I edycji Programu, ciekawa pozycja zarówno dla teoretyków, jak i praktyków animacji społecznej. Dwa główne zagadnienia to wspólne dobro, czym jest i jak je tworzyć? oraz nowa strategia animacji społeczności lokalnych – “dobre, bo wspólne”. Zachęcamy do lektury! © Polsko Amerykańska Fundacja Wolności więcej publikacji
Prawne warunki działania organizacji pozarządowych (689 KB)
Prawne_warunki_dzia_ania_organizacji_pozarz_dowych.JPG
Publikacje z serii “Wiedza i Doświadczenie” skierowane są przede wszystkim do tych, którzy dopiero podejmują działalność społeczną. Mogą ona służyć jako użyteczny przewodnik, zwłaszcza dla mniej doświadczonych fundacji i stowarzyszeń, które na przykładzie sprawdzonych już praktyk chcą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać własną działalność. Sądzimy także, że okażą się ważnym źródłem informacji dla bardziej doświadczonych i będą wykorzystywane w bieżących działaniach organizacji. ©Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Pozostałe części:
JAK PROMOWAC PROJEKTY DOFINANSOWANE Z EFS (4,25 MB)
JAK_PROMOWAC_PROJEKTY_DOFINANSOWANE_Z_EFS.JPG
Opisując wszystkie elementy związane z promocją i informacją, autorzy poradnika starali się odzwierciedlić cykl życia projektu. Od etapu programowania, czyli wszystkich zasad i obowiązków określonych dla danego programu, poprzez etap analizy, przygotowywania i planowania projektu, w tym określenia działań z zakresu promocji i informacji, realizację projektu, aż po działania związane z ewaluacją i upowszechnianiem wiedzy na temat tego, co udało się w projekcie osiągnąć. Znajdą tu Państwo elementy, które mogą być przydatne w realizacji działań informacyjno– promocyjnych, niezależnie od etapu, na jakim znajduje się aktualnie Wasz projekt (czy jest on dopiero w fazie planowania, czy też jest już wdrażany). ©Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym więcej publikacji
Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie, Wolność i Solidarność nr 42 (1,76 MB)
Rozw_j_i_edukacja._Wielkie_przewarto_ciowanie_Wolno_i_Solidarno_nr_42.png
Jan Szomburg: “Myśląc o przyszłym rozwoju Polski i o edukacji, stajemy wobec dwóch fundamentalnych kwestii: Czy chcemy zmienić model rozwoju naszego kraju – z zależno-wykonawczego na podmiotowo-kreatywny? Czy chcemy aktywnie konkurować kształtem naszych kompetencji (zasobów) kulturowo-mentalnych? To drugie pytanie jest najważniejsze. Bo tak naprawdę narody konkurują przede wszystkim swą kulturą. To w tej sferze rozstrzyga się, długofalowo biorąc, rozwój społeczno-gospodarczy, międzynarodowa konkurencyjność, postęp cywilizacyjny.” © Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową więcej publikacji

Weź kurs na kulturę!

Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. (2,62 MB)
kierunek_kultura_w_strone_zywego_uczestnictwa_w_kulturze.JPG
Ze wstępu: “Zastanawiamy się, jaka kultura tworzy rozwój? A rozwój rozumiemy tu szeroko: jako zmianę społeczną, wzrost aktywności, świadomości i poprawę samooceny wśród mieszkańców, wśród lokalnych społeczności regionu(...). Zastanawiamy się też, jaka kultura zachęca ludzi do uczestniczenia w tej sferze życia i jej współtworzenia, a jaka wyklucza odbiorców i współtwórców.” © Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki więcej publikacji
Od migracji do integracji Vademecum (2,73 MB)
Od_migracji_do_integracji_Vademecum.jpg
Weź kurs na wielokulturowość. Edukacja na temat praw człowieka i wielokulturowości kluczem do budowania otwartego społeczeństwa przyjmującego obywateli państw trzecich. To zbiór sześciu tekstów, których nadrzędnym celem jest pomóc zrozumieć sytuację imigrantów w Polsce oraz ukazać wielowymiarowość problematyki migracji oraz integracji cudzoziemców. Autorzy w swoich artykułach starali się przybliżyć podstawowe pojęcia, które wiążą się z tą tematyką, opisać mechanizmy rządzące obecnością imigrantów w społeczeństwie przyjmującym, zebrać prawne regulacje dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Polski, a także pokazać, jak złożone są zjawiska psychologiczne i społeczne towarzyszące migracji i integracji, czy zaprezentować grupy cudzoziemców mieszkające w Polsce oraz dobre praktyki – pomysły na integrację – z których można i warto czerpać. © Helsińska Fundacja Praw Człowieka więcej publikacji

Krytycznie o uczelni

Społeczna odpowiedzialność uczelni (1,21 MB)
Spo_eczna_odpowiedzialno_uczelni.jpg
Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Źródłem wiedzy jest nie tylko praca i współpraca zespołów badawczych, lecz również nabierające coraz większego znaczenia relacje uczelni z otoczeniem: gospodarczym, rządowo-samorządowym oraz, szerzej ujmując, otoczeniem społecznym. Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla budowania pozycji społecznej uczelni. © Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Instytut Społeczeństwa Wiedzy więcej publikacji
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku (1,31 MB)
Strategia_rozwoju_szkolnictwa_wy_szego_w_Polsce_do_2020_roku.JPG
© Ernest & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Twój region

Pomorze wiedzy i kompetencji czyli jaka oświata i edukacja - PPG (1,22 MB)
Pomorze_wiedzy_i_kompetencji_czyli_jaka_o_wiata_i_edukacja.gif
Jan Szomburg: “Trzeba odwrócić priorytety edukacyjne. Wychowanie (formowanie postaw i wartości) oraz umiejętności cywilizacyjne są dziś dużo ważniejsze od maksymalizacji dostarczanej wiedzy. Wiedza szczegółowa jest dziś łatwo dostępna i szybko się dewaluuje. Jej nadmiar niepotrzebnie obciąża umysły i zniechęca. Kluczową kompetencją cywilizacyjną jest umiejętność komunikacji i dialogu. Oznacza ona podmiotowe traktowanie każdego człowieka oraz zdolność do słuchania i dzielenia się sobą. Świat jest pełen współzależności. Jest systemem naczyń połączonych. Trzeba więc uczyć interdyscyplinarności i podejścia zintegrowanego.” © Pomorski Przegląd Gospodarczy więcej publikacji
Strategia Rozwoju Gdanska do 2015 (488 KB)
Strategia_Rozwoju_Gdanska_do_2015.JPG
Celem przygotowanej strategii jest określenie kierunków przemian Miasta w nadchodzących 10 latach, spełniających oczekiwania możliwie największej liczby mieszkańców, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Chcemy świadomie i kompetentnie sterować zachodzącymi w Gdańsku procesami, które maja służyc realizacji długofalowych celów strategicznych, zgodnych z przyjęta wizja miasta. Wspólnie z mieszkańcami i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju określamy kierunki tych przekształceń, optymalne wykorzystując walory i zasoby Miasta. Strategia pozostaje kompromisem pomiędzy różnymi grupami interesów. Ma przyczynić się do koordynacji działań podejmowanych z inicjatywy różnych grup mieszkańców i podmiotów, w sposób, który zapewni efektywne wykorzystanie momożliwości i potencjału i wielostronne korzyści. Chcemy take, aby niniejsza Strategia stała się podstawa wyznaczania innych planów związanych z gospodarka przestrzenna i planami sektorowymi. © Urząd Miejski w Gdańsku więcej publikacji

Prasa społeczno-polityczno-kulturalna

Res Publica Nowa nr 203 (2,54 MB)
Res Publica
Res Publica
Realizujemy cele które od początku przyświecały powstaniu Res Publiki. Tworzymy ramy do wielostronnego dialogu, wyostrzając nasz republikański charakter i odkłamując zarazem prawicowe zaszufladkowanie republikanizmu. Zajmujemy się bowiem sprawami wspólnymi, pomimo politycznych nadużyć języka wspólnotowego, żywiąc przekonanie, że nasze redakcyjne punkty widzenia są wyrazem tego, co leży w interesie publicznym, z poszanowaniem prawa do spraw prywatnych. © Res Publica Nowa więcej publikacji
LIBERTE nr2 (4,51 MB)
Liberte2cover
Liberte2cover
Misją Liberté! jest dążenie do funkcji rzecznika społeczeństwa otwartego, liberalnych poglądów gospodarczych i liberalnej kultury w Polsce oraz organizowanie ruchu społecznego wokół tych idei. Inicjujemy również szereg projektów eksperckich i debat publicznych dotyczących obszaru naszych zainteresowań. Od czerwca 2008 istnieliśmy, jako miesięcznik na stronie www.liberte.pl. W 2009 roku równolegle Liberté! zaczęło ukazywać się, jako kwartalnik, który można nabyć w prenumeracie i Empikach. Od stycznia 2012 odeszliśmy od formuły miesięcznika, na stronie www.liberte.pl tworzymy codziennie aktualizowany portal opinii. O naszej działalności i piśmie decydują ludzie w nie zaangażowani, powstające teksty, oczekiwania Czytelników. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy szuka w Internecie intelektualnych podniet. Liczymy też jednak, że wysoko postawiona poprzeczka nie zniechęca, lecz mobilizuje do podjęcia ciekawych dyskusji. Internet świetnie służy wymianie opinii. Zachęcamy do komentowania tekstów, nadsyłania polemik i własnych artykułów. Nie zamykamy się w wieży z kości słoniowej, chcemy usłyszeć, co Państwo mają do powiedzenia – nawet, a raczej w szczególności, kiedy będą to głosy krytyczne. „Kiedy ludzie są tego samego zdania co ja, mam zawsze wrażenie, że się pomyliłem” – pisał Oscar Wilde. © Liberté! więcej publikacji
Rzeczy Wspólne 3-2012 (9,49 MB)
Rzeczy Wspólne
Rzeczy Wspólne
Analiza polityki to zbyt ważna sprawa, aby zostawić ją mainstreamowi.http://www.rzeczywspolne.pl/ Misja „Rzeczy Wspólne” to pierwsze w Polsce pismo o polityce w tym sensie, że aspirujące do kompleksowej analizy problematyki państwowej – łączy metapolityczną narrację z ekspercką analizą, nie rezygnując zarazem ze spojrzenia z perspektywy filozoficznej. Wszystko w republikańskim duchu, a więc z zamiarem zrozumienia i aktualizacji polskiej tradycji republikańskiej. “Rzeczy Wspólne” są pismem Fundacji Republikańskiej © Rzeczy Wspólne więcej publikacji
Bliza_nr_1_(2)_2010 (2,21 MB)
bliza_zima_2010
bliza_zima_2010
BLIZA – Kwartalnik Artystyczny Pierw­szy w hi­sto­rii ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny wy­da­wa­ny w Gdy­ni. Me­ce­na­sem jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa “Bli­za” z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne na­wią­zu­je do tra­dy­cji mo­der­ni­stycz­nych Gdy­ni. “Bli­za” sta­ra się łą­czyć wy­so­ki, ogól­no­pol­ski po­ziom kul­tu­ral­ny z uka­zy­wa­niem waż­nych lo­kal­nych — gdyń­skich — zda­rzeń i oso­bo­wo­ści. Jako ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny pre­zen­tu­je zja­wi­ska z róż­nych dzie­dzin sztuk: pla­stycz­nych, mu­zycz­nych, te­atral­nych, fil­mo­wych, li­te­ra­tu­ry, ar­chi­tek­tu­ry. In­te­re­su­je się tak­że oby­cza­jo­wo­ścią i se­mio­ty­ką rze­czy­wi­sto­ści. Re­dak­cja “Bli­zy” włą­cza się tak­że w ani­mo­wa­nie śro­do­wi­ska ar­ty­stycz­ne­go. Wraz z pierw­szym nu­me­rem ru­sza Sce­na Li­te­rac­ka “Bli­zy” w Bo­he­ma Jazz Club w Gdy­ni. Pla­no­wa­ne są tak­że wy­sta­wy, warsz­ta­ty, kon­kur­sy, pa­ne­le dys­ku­syj­ne, szer­sze dzia­ła­nia wy­daw­ni­cze. © Bliza więcej publikacji
kurier kultura (3,63 MB)
krytyka polityczna
krytyka polityczna
„Krytyka Polityczna” ukazuje się od maja 2002 roku. Nazwa pisma nawiązuje do młodopolskiej „Krytyki” Wilhelma Feldmana, na łamach której publikował m.in. Stanisław Brzozowski, patron naszego Stowarzyszenia, jak i drugoobiegowej „Krytyki” publikującej teksty opozycyjnych wobec PRL pisarzy i publicystów. „Krytyka Polityczna” jest przedsięwzięciem wydawniczo-kulturalnym ― pismem zaangażowanym w bieg spraw publicznych w Polsce. Obok filozofii politycznej i publicystyki ważne miejsce zajmuje w piśmie literatura i krytyka literacka, sztuka współczesna, a także teatr. „Krytyka Polityczna” ma wyraźny profil ideowy, ale jednocześnie jest otwarta na głosy płynące z innych stron, co widać zarówno w składzie autorów każdego numeru, zapraszanych na debaty gościach, jak również w wydawanych książkach. © Krytyka Polityczna więcej publikacji